بارم بندی درس فلسفه پیش دانشگاهی

فصل

نیمسالی

جبرانی

اول

1          نمره

5/1          نمره

دوم

5/0       نمره

5/0          نمره

سوم

5/1       نمره

2             نمره

چهارم

2          نمره

5/2          نمره

پنجم

1          نمره

1             نمره

ششم

1          نمره

5/1          نمره

هفتم

5/0       نمره

1             نمره

هشتم

2          نمره

2             نمره

نهم

5/0       نمره

1             نمره

دهم

5/2       نمره

1             نمره

یازدهم

2          نمره

3             نمره

دوازدهم

2          نمره

5/2          نمره

سیزدهم

5/0       نمره

5/0          نمره

جمع

15        نمره

2۰           نمره

 
+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 0:24 |