باسمه تعالى

سوالات امتحان درس : فلسفه

رشته : علوم انساني

ساعت شروع : 30 : 10 صبح

مدت امتحان :  80 دقيقه

دوره پيش دانشگاهى – نيمسال دوم

سال تحصيلي 87-86

تاريخ امتحان : 19/2/87

 

رديف

سوالات

نمره

1

كوتاه وگويا پاسخ دهيد :

الف-  فلسفهﻯ اسلامى در آغاز تأسيس به چه نامى مشهور شد؟ و چرا؟

ب- كتاب « تهافت الفلاسفه» از كيست؟ و موضوع آن چيست؟

ج- اختلاف مهم روش عرفا با روش فلاسفهﻯ اشراق در چيست؟

د-  نظر ملاصدرا در مورد رابطهﻯ« عقل ودين » چيست؟

ﻫ-  دو ويژگي از ويژگي هاي سنت فلسفي اسلامي را نام ببريد.‍‍‍‍‍‍‍

 

5/2

2

  اين اصطلاحات را تعريف كنيد :

الف- رابطهﻯ امتناعي     ب- واجب الوجود       ج- ممكن الوجود

 

5/1

3

ارسطو معتقد است:« طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اوّل به فطرت ثاني است»، منظور از « فطرت اوّل» و« فطرت ثاني» چيست؟

1

4

« علّت تامّه » و « علّت ناقصه» را با ذكر مثال تعريف كنيد.

 

1

5

برهان فارابي بر محال بودن تسلسل علل نامتناهي را به اختصار توضيح دهيد.

 

1

6

از نظر فارابي « مدينهﻯ فاضله» چگونه مدينه اي است؟ و او آن را به چه چيز تشبيه مي نمايد؟

 

1

7

از ديدگاه ابن سينا « علم حقيقي» به هر چيز، چگونه علمي است؟ وچه تأثيري بر فرد دانشمند دارد؟

 

1

8

« علم حصولي» و« علم حضوري» را با ذكر مثال تعريف كنيد.

 

1

9

به عقيدهﻯ سهروردي«سنگ بناى همهﻯ شناخت ها و آگاهي ها» چه علمي است؟ و چرا؟

 

1

10

منظور از اينكه « مفهوم وجود مشترك معنوي است »، چه مي باشد؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.

 

1

11

نظريهﻯ« فقر وجودي» در بارهﻯ ملاك نيازمندي معلول به علّت را از ديدگاه صدرالمتألّهين ، به اختصار توضيح دهيد.

 

1

12

علامه طباطبايي براى نفس انسان، دو قوّهﻯ جدا گانهﻯ عقل، قائل است يا يك قوّه؟ مختصراً توضيح دهيد.

 

1

13

يكي از انتقاد هاي وارد بر نظريهﻯ فلسفهﻯجديد غرب؛ كه ريشهﻯ اعتقادبه اصل عليّت را «تعاقب دو حادثه» مي داند، به اختصار توضيح دهيد.

 

1

 

     « درپناه حضرت حقّ همواره موفّق باشيد »

                                              جمع نمره

 

15

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در پنجشنبه دوم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 20:8 |